Dataskyddspolicy

Denna policy förklarar hur Oy Steelmark Ab och Steelmark Invest Oy Ab (härefter Steelmark) behandlar personuppgifter och vilka rättigheter du som konsument har, i enlighet med EU:s dataskyddsförordning 2016/679 (GDPR). Steelmark är ansvarig för all behandling av personuppgifter inom verksamheten.

Vilka personuppgifter behandlas

Steelmark behandlar personuppgifter som du direkt eller indirekt förmedlar när du tar kontakt med oss, köper produkt eller tjänst av oss eller besöker vår webbplats eller webbshop. Största delen av personuppgifter som behandlas av Steelmark är person- och kontaktinformation såsom namn, adress, e-post och telefonnummer. Andra uppgifter som kan behandlas är agerande med Steelmark på sociala medier och webbplatsen samt uppgifter i samband med rekrytering och/eller anställning. IP-adress, enhetsinformation, plattform, språkinställning, geografisk och demografisk positionering kan också behandlas. Uppgifter om hur webbplatsen används samlas in genom cookies, se vår cookiepolicy för mera information.

Vad används personuppgifterna till

Steelmark behandlar personuppgifter för att upprätthålla kundförhållanden och sköta kontakt till exempel vid förfrågningar, leverera tjänst och produkt samt följa lagstiftning. Uppgifter kan även behandlas i marknadsförings-, försäljnings- och statistiksyfte, bland annat för att granska och utveckla verksamheten.

Alla personuppgifter som behandlas av Steelmark följer något eller några av ovanstående syften. Behandlingen ska även ha rättslig grund, t.ex samtycke eller avtal. Endast personuppgifter som behövs för ett syfte ska behandlas.

Vem delas personuppgifterna med

Steelmark kan komma att dela personuppgifter med utvalda tredje parter under kontrollerade former så att uppgifterna hanteras säkert. Dessa tredje parter kan vara leverantörer eller myndigheter som delges uppgifter för att upprätthålla Steelmarks verksamhet eller på grund av lagliga skyldigheter. Uppgifter säljs inte och delas inte heller utan grund.

Var behandlas personuppgifterna

Steelmark behandlar endast personuppgifter inom EU/EES.

Hur länge sparas personuppgifterna

Steelmark sparar endast personuppgifter så länge som de behövs för att uppfylla våra åtaganden mot dig och så länge som uppgifterna behöver sparas enligt lagringstider och andra lagstadgade syften, såsom bokföring.

Hur skyddas personuppgifterna

Steelmark skyddar personuppgifter genom lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder. Till exempel begränsas åtkomst genom inloggning så att endast behöriga har tillgång till uppgifterna och vid behov används kryptering. Personuppgifterna lagras i ett säkert operativsystem med virus/malwareskyddsprogram bakom brandvägg. Skyddsnivån motsvaras av uppgifternas känslighet och behandlingens risk.

Rättigheter

I enlighet med EU:s dataskyddsförordning har du rätt att få tillgång till personuppgifter som Steelmark behandlar om dig och möjlighet att rätta till dessa uppgifter om de är felaktiga. Du har även rätt att begära att bli raderad ur våra system om uppgifterna inte längre behövs i det syfte de blev insamlade. I vissa fall kan dock lagstiftning kräva att uppgifter finns kvar, till exempel i bokförings eller skattesyfte, då kan uppgifterna begränsas så att de endast är tillgängliga för dessa ändamål. Om uppgifter behandlas med ditt samtycke som grund, har du rätt att återkalla samtycket. Om du anser att behandlingen av dina personuppgifter strider mot lagen, har du rätt att lämna klagomål till behörig tillsynsmyndighet. Se kontakt nedan för ärenden gällande vår behandling av dina personuppgifter.

Kontakt

Frågor angående Steelmark personuppgiftsbehandling riktas till:

Registeransvarige

Steelmark Invest Oy Ab / Oy Steelmark Ab 
Tel. +358 (0)10 3210 710
E-post: infoatsteelmark.fi

Postadress och besöksadress:

Lillvägen 31
64610 Övermark
Finland

 

Dataskyddspolicyn uppdaterades 28.09.2020